Polis

Rezultatet e Censit 2023: 43,2 përqind e të rinjve me arsim të lartë, Shqipëria tejkalon mesataren e Bashkimit Europian

Shkruar nga Aranit Muraçi

Rezultatet e Censit 2023: 43,2 përqind e të rinjve me arsim të

Rezultatet e Censit të vitit 2023 tregojnë një shkallë të alfabetizmit (aftësia për të lexuar dhe shkruar një deklaratë të shkurtër dhe të thjeshtë për jetën e tyre të përditshme) prej 97,7 përqind për popullsinë e moshës 15 vjeç e lart, nga 97,0 përqind që ishte në Censin e vitit 2011.

Kjo normë është më e lartë te meshkujt (98,1 përqind) krahasuar me femrat (97,2 përqind). Shkalla e alfabetizmit për të rinjtë e moshës 15-24 vjeç është 99,1 përqind, përkatësisht 98,9 përqind për femrat dhe 99,2 për meshkujt.

Banka Botërore vlerësoi se në vitin 2022, 87 përqind e popullsisë botërore janë të aftë të lexojnë dhe të shkruajnë një deklaratë të shkurtër dhe të thjeshtë për jetën e tyre të përditshme, ndërsa 13 përqind ishin analfabetë.

Në Shqipëri, shkalla e analfabetizmit për popullsinë e moshës 15 vjeç e lart është 2,3 përqind. Në personat e moshës 70 vjeç e lart vihet re se shkalla e analfabetizmit është më e lartë, duke u vlerësuar në masën 7,6 përqind. Të dhënat e censit tregojnë se 96,8 përqind e popullsisë së moshës 15 vjeç e lart kanë përfunduar ose janë duke ndjekur shkollën, 97,2 përqind meshkuj dhe 96,4 përqind femra. Përqindja e popullsisë së moshës 15 vjeç e lart që nuk ka ndjekur asnjëherë shkollën ka rënë nga 4,1 përqind në Censin e vitit 2011 në 3,2 përqind në Censin e vitit 2023. Më shumë se gjysma (55,0 përqind) e popullsisë së moshës 15 vjeç e lart kanë përfunduar arsimin e mesëm ose arsimin e lartë. Për popullsitë përkatëse meshkuj dhe femra, kjo shifër është 57,9 përqind dhe 52,1 përqind. 38,8 përqind e popullsisë 15 vjeç e lart ka përfunduar arsimin e mesëm të ulët, dhe 34,8 përqind kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, i konsideruar dhe si niveli minimal që ndihmon individët të kenë një pjesëmarrje të plotë në shoqëri dhe për të jetuar një jetë të plotë.

Rezultatet e Censit 2023: 43,2 përqind e të rinjve me arsim të

Rreth 0,6 përqind e popullsisë 15 vjeç e lart nuk ka përfunduar asnjë nivel arsimor. Vërehet një rritje në përqindjen e popullsisë së moshës 15 vjeç e lart me arsim të lartë të përfunduar (universitar dhe pasuniversitar) nga 10,7 përqind në Censin e vitit 2011 në 20,2 përqind në Censin e vitit 2023. Nga popullsia gjithsej me arsim të lartë të përfunduar, 55,7 përqind janë femra dhe 44,3 janë meshkuj. Përqindja e femrave me arsim të lartë ka ardhur vazhdimisht në rritje, nga 41,1 përqind në Censin e 2001 në 51,0 në Censin e 2011 dhe 55,7 përqind në Censin e 2023.

Për grupmoshën 25-34 vjeç, 43,2 përqind e tyre kanë përfunduar arsimin universitar dhe pasuniversitar, pothuajse e njëjta përqindje me popullsinë e BE-së të së njëjtës grupmoshë (43,1 përqind) dhe vetëm 1,8 pikë përqindje më pak se targeti i BE-së prej 45 përqind për 2030.

Nga fëmijët e moshës 0 deri në 3 vjeç, 36,8 përqind e tyre po ndjekin çerdhen, 51,6 përqind djem dhe 48,4 përqind vajza. Ndërkohë, 52,1 përqind e fëmijëve të moshës 3 deri në 6 vjeç po ndjekin kopshtin, 52,3 përqind janë djem dhe 47,7 përqind janë vajza.

Të dhënat e censit tregojnë se nivelet e ndjekjes/frekuentimit të shkollës në Shqipëri janë të larta, veçanërisht për grupmoshën më të vogël në moshë shkollore. Ndër fëmijët e moshës 6-14 vjeç, 98,6 përqind janë aktualisht duke ndjekur arsimin e detyrueshëm bazë. 1,4 përqind po ndjekin arsimin e mesëm të lartë, ndoshta duke reflektuar ata që kanë përparuar më shpejt në sistemin arsimor.

Rezultatet e Censit 2023: 43,2 përqind e të rinjve me arsim të

Ndër popullsinë 15-19 vjeç që aktualisht ndjekin shkollën, 67,6 përqind ndjekin arsimin e mesëm të lartë, duke u përgatitur për arsimin e lartë ose për hyrjen në tregun e punës. Gjithashtu, 27,3 përqind e popullsisë në këtë grupmoshë janë aktualisht duke ndjekur arsimin e lartë, duke treguar ndjekje të hershme të universitetit, ndërsa 5,1 përqind janë në arsimin bazë.

Ndër popullsinë 20-24 vjeç që aktualisht ndjekin shkollën, 96,1 përqind janë duke ndjekur arsimin e lartë. Një pjesë më e vogël e kësaj grupmoshe, 3,4 përqind, është aktualisht duke ndjekur arsimin e mesëm të lartë, duke përfshirë programet profesionale që ofrojnë rrugë alternative për karrierë. Një përqindje e vogël prej 0,5 përqind janë në arsimin bazë.

Ndër popullsinë e moshës 25 vjeç e lart që aktualisht ndjekin shkollën, 80,0 përqind janë duke ndjekur arsimin e lartë, duke reflektuar zhvillimin e vazhdueshëm akademik dhe profesional. Ndërkohë, 13,3 përqind e popullsisë 25 vjeç e lartë janë duke ndjekur arsimin e mesëm të lartë dhe 6,7 përqind janë duke ndjekur arsimin bazë.

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH