Krye

Transformimi i kapacitetit kreativ të arsimit të lartë

               Publikuar në : 09:00 - 02/06/20 liberale

Nga Patrick Blessinger*

Kanë kaluar rreth 20 vjet që nga shpallja e Deklaratës Botërore të UNESKO mbi Arsimin e Lartë për shekullin 21-të. Që nga publikimi i saj, arsimi i lartë global ka pësuar ndryshime dramatike dhe regjistrimet globale në të, janë rritur me një ritëm prej rreth 5% në vit. Sot, arsimi i lartë është në mes të një revolucioni akademik dhe shumë vende tanimë kanë arritur statusin e aksesit universal.

Deklarata Botërore mbi Arsimin e Lartë promovon disa parime të rëndësishme në lidhje me kreativitetin në arsimin e lartë:

Kreativiteti duhet të përdoret për të integruar njohuritë lokale / indigjene me njohuri të avancuara shkencore. Kurrikula, procesi mësimor dhe hulumtimi duhet të organizohen në mënyrë të atillë që vazhdimisht të nxisin të menduarit krijues në pamarrë parasysh klasën si dhe mendimi krijues dhe mendimi kritik duhet të përmirësojnë dhe plotësojnë njëri-tjetrin.

Pse kreativiteti është i rëndësishëm?

Në librin “Të mësuarit kreativ në arsimin e lartë”, Linda Ëatts dhe unë, së bashku me disa studiues arsimorë, prezantojmë disa studime rastesh në të mësuarit krijues dhe diskutojmë se si të nxisim kreativitetin në nxënës. Mësim kreativ është i rëndësishëm, sepse vendet e punës që nuk kërkojnë ndonjë formë të krijimtarisë kanë më shumë gjasa të mos kenë resurse ose të automatizohen. Industritë krijuese kontribuojnë ndjeshëm në prodhimin ekonomik bruto dhe se kontributi ka të ngjarë të rritet në të ardhmen.
Përveç kësaj, si rezultat i ndryshimeve të shpejta të shkaktuara nga globalizimi, shoqëritë moderne po bëhen gjithnjë e më tepër të lidhura dhe të ndërvarura. Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe që vendet vendosin në arsimin e lartë për të ndihmuar në adresimin e një sërë çështjesh socio-ekonomike (për shembull, punësimi, risitë dhe rritja ekonomike), universitetet kanë filluar të vënë theksin më të madh në të mësuarit krijues.
Të mësuarit krijues nuk është vetëm një faktor i rëndësishëm në trajtimin e kompleksitetit të ndryshimeve shoqërore, por gjithashtu ofron një katalizator në sjelljen e shoqërisë globale, të karakterizuar nga njohuritë dhe zhvillimi i shpejtë. Punëdhënësit dhe të tjerët nuk janë të shqetësuar vetëm për atë që dijnë të diplomuarit por, të njejtën rëndësi ata i japin faktit se sa ata janë kreativë në zbatimin e dijes që kanë përftuar përgjatë viteve të studimit në universitet.
Duket e mundshme që të mësuarit krijues do të vazhdojë të shfaqet si një fushë fokusi kryesor në të gjitha disiplinat dhe në të gjitha nivelet e klasave. Prandaj, është e rëndësishme për edukatorët të kuptojnë faktorët që nxisin të nxënit krijues.

Përcaktimi i të nxënit krijues

Mihaly Csikszentmihalyi dhe studiues të tjerë të kreativitetit kanë identifikuar tre karakteristika kryesore të krijimtarisë:
Është domen, fushë dhe individë – domeni (disiplina akademike) përfshin njohuritë / simbolet / rregullat, fusha përfshin ekspertët /’rojtarët’ e domenit dhe individët janë burimi i idesë së re.Është proces dhe i orientuar kah rezultatet si dhe është ngulitur brenda kulturës – kultura specifike disiplinore, si dhe kultura e gjerë socio-kulturore.

Kreativiteti ndryshon domenin në një mënyrë kuptimplotë dhe mund të rezultojë në një risi në shoqërinë më të gjerë. Brenda këtij konteksti, kreativiteti mund të përkufizohet si: krijimi i njohurisë së re, origjinale që ndryshon një domen dhe është njohur si i tillë nga ekspertët e fushës. Prandaj, bazuar në këtë përkufizim, del se duhet së pari të zotëroni domenin në mënyrë që të ndërtohet një bazë e mirëqenë dhe ‘pjellore’ nga e cila mund të burojnë idetë origjinale.
Institucionet e arsimit të lartë kanë qenë gjithmonë vende të krijimtarisë, në kuptimin që ata janë prodhues të njohurive, por epoka moderne ka vendosur kërkesa më të mëdha në arsimin e lartë për t’u bërë komunitete krijuese të të nxënit ku nxënësit angazhohen në prodhim rigoroz të njohurive krijuese në të gjitha nivelet e klasës.
Mësim kreativ është një veprim i qëllimshëm, kështu që në mënyrë që kreativiteti të lulëzojë nxënësit duhet gjithashtu të jetë të motivuar për të vepruar. Pavarësisht nga fakti se njerëzit mund të kenë disa talente dhe aftësi të lindura, është më e dobishme dhe produktive të fillohet me premisën se të gjithë nxënësit janë të aftë për të mësuarit krijues dhe, nëse u jepet edukimi dhe motivimi i duhur, mund të mësojnë të veprojnë në nivele më të larta të të nxënit kreativ.

Mjediset kreative të të nxënit

Pra cilat janë kushtet themelore për të mësuarit krijues? Së pari, studentët duhet të zotëronin njohuritë dhe shkathtësitë e duhura disiplinore. Mësimi i bazave të fushës përfaqësohet si niveli i parë në Taksonominë e Bloom-it, kuadri i vitit 1956 i përdorur për të klasifikuar qëllimet arsimore. Masterizimi dhe integrimi i llojeve të ndryshme të njohurive (domethënë, faktike, konceptuale, procedurale dhe metakognitive) ndërton themelin e duhur nga i cili shfaqet risia.
Së dyti, projektet e kursit dhe aktivitetet e të nxënit duhet të strukturohen për të inkurajuar studentët që të mendojnë në mënyrë krijuese dhe kritike në të njëjtën kohë, të lidhin ide nëpër kurse (dhe disiplina) dhe të identifikojnë tema dhe modele të përbashkëta. Për të nxënë në mënyrë kreative, duhet të angazhoheni vazhdimisht, gjatë një periudhe të gjatë kohore, në nivelet më të larta të të menduarit dhe të bërit.
Për shembull, kur nxënësit (në të gjitha nivelet e klasave) mësohen të kryejnë kërkime rigoroze, mësojnë automatikisht të gjenden më rehat në situata ku kanë të bëjnë me probleme të pastrukturuara dhe të pa-definuara. Kur studentët vazhdimisht punojnë në projekte grupore, gradualisht ndërtojnë kapitalin social dhe kulturor, aq të nevojshëm në botën gjithnjë e më pluraliste të sotme. Kur studentët angazhohen me studentë të tjerë ndërkombëtarë, ata gradualisht mësojnë të zhvillojnë kompetenca ndërkulturore.Përveç njohurive, aspektet sociale dhe emocionale të të mësuarit janë gjithashtu shumë të rëndësishme. Për këtë qëllim, fakulteti luan një rol të madh në motivimin e studentëve për të eksploruar ide të reja, për të menduar në mënyra të ndryshme, për të integruar njohuritë nëpër kurse, për të inkurajuar marrjen e arsyeshme të rrezikut, për të qëndruar në mes të sfidave dhe për të krijuar një kulturë pozitive kuptimplotë në lidhje me mësimin.

Disa qasje novatore

Arritjet kryesore krijuese zakonisht vijnë nga ata të cilët e shqyrtojnë një problem nga korniza apo pikëpamjet e ndryshme konceptuale (domethënë ndërthurja e ideve). Ky është një nga përfitimet e mësimit integrues dhe ndërdisiplinor. Disa qasje, si kërkimet e studentëve, nxisin mjediset krijuese të të nxënit duke i përfshirë studentët në hulumtime kreative në të gjitha nivelet e klasës.

Disa qasje romane

Arritjet kryesore krijuese zakonisht vijnë nga ata që shqyrtojnë një problem nga kornizat dhe pikëpamjet e ndryshme konceptuale (domethënë ndërthurja e ideve). Ky është një nga përfitimet e mësimit integrues dhe ndërdisiplinor. Disa qasje, si kërkimet e studentëve, nxisin mjediset krijuese të të nxënit duke i përfshirë studentët në hulumtime kreative në të gjitha nivelet e klasës.
Komunitetet e të mësuarit në fakultet, ose FLC-të, përfaqësojnë një qasje tjetër inovative për të inkurajuar biseda ndërdisiplinore ndërmjet instruktorëve. Milton Cox dhe Laurie Richlin, pionierë në zhvillimin e modelit FLC, përcaktojnë një FLC si një grup multidisiplinar i fakultetit që bashkëpunon në mënyrat për të transformuar kurrikulën, mësimin e mësimdhënies dhe ndërtimin e komunitetit. FLC-të po përdoren gjithashtu në disa universitete për të nxitur mjediset krijuese të të nxënit.
Në të shumtën e rasteve, të mësuarit krijues është një proces i qëllimshëm që mund të zhvillohet në studentë, të inkurajuar nga fakulteti dhe të ushqehet nga institucionet përmes kurrikulave krijuese dhe aktiviteteve të të mësuarit. Çdo aktivitet kuptimplotë mësimor që u lejon studentëve të ndjekin hetime sfiduese dhe kërkon nga studentët që të adresojnë pyetje të rëndësishme kontribuon në transformimin e kapacitetit kreativ të arsimit të lartë.
Disa qasje romane Arritjet kryesore krijuese zakonisht vijnë nga ata që shqyrtojnë një problem nga kornizat dhe pikëpamjet e ndryshme konceptuale (domethënë ndërthurja e ideve). Ky është një nga përfitimet e mësimit integrues dhe ndërdisiplinor. Disa qasje, si kërkimet e studentëve, nxisin mjediset krijuese të të nxënit duke i përfshirë studentët në hulumtime kreative në të gjitha nivelet e klasës. Komunitetet e të mësuarit në fakultet, ose FLC-të, përfaqësojnë një qasje tjetër inovative për të inkurajuar biseda ndërdisiplinore ndërmjet instruktorëve. Milton Cox dhe Laurie Richlin, pionierë në zhvillimin e modelit FLC, përcaktojnë një FLC si një grup multidisiplinar i fakultetit që bashkëpunon në mënyrat për të transformuar kurrikulën, mësimin e mësimdhënies dhe ndërtimin e komunitetit. FLC-të po përdoren gjithashtu në disa universitete për të nxitur mjediset krijuese të të nxënit. Në të shumtën e rasteve, të mësuarit krijues është një proces i qëllimshëm që mund të zhvillohet në studentë, të inkurajuar nga fakulteti dhe të ushqehet nga institucionet përmes kurrikulave krijuese dhe aktiviteteve të të mësuarit. Çdo aktivitet kuptimplotë mësimor që u lejon studentëve të ndjekin hetime sfiduese dhe kërkon nga studentët që të adresojnë pyetje të rëndësishme kontribuon në transformimin e kapacitetit kreativ të arsimit të lartë.

*Patrick Blessinger është një profesor i asociuar i edukimit në Universitetin St John’s në Neë York City, SHBA, dhe shkencëtar kryesor hulumtimi për Shoqatën Ndërkombëtare të Mësimit dhe Mësimit të Arsimit të Lartë. Ai është bashkëeditor me Linda Ëatts të Të mësuarit krijues në Arsimin e Lartë. /Gazeta Liberale

Tags: , , ,

KOMENTO (0)

Shkruaj nje koment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* *

Back