Aktualitet

Portofoli i projekteve UET: 20 aktive dhe rreth 45 në proces aplikimi

Shkruar nga Liberale

Zyra për Zhvillimin e Projekteve në Universitetin Europian të Tiranës ka në portofolin e vet 20 projekte aktive dhe rreth 45 të tilla në proces aplikimi për vitin 2020

Në dekadën e fundit, Universiteti Europian i Tiranës ka pasur një shpërthim në numrin e marrëveshjeve të kërkimit midis kompanive, organizatave joqeveritare, institucioneve vendase dhe më shumti ato ndërkombëtare dhe UET. Kjo vjen si shkak e imazhit të Universitetit Euorpian të Tiranës sa përkiet hulumtimeve dhe zhvillimit në kërkimin shekncor dhe atë të edukimit të arsimit të lartë si shërbim. Gjithashtu është vënë re se institucione të shumta gjatë tre dekadave kanë zvogëluar shpenzimet e tyre për hulumtime në fazat e hershme, dhe janë kthyer gjithnjë e më shumë drejt universiteteve për të kryer këtë rol, duke kërkuar qasje në mendjet më të mira shkencore dhe inxhinierike në fusha specifike.

Në këtë kuadër UET e ka fokusuar së shumti këtë proces pasi në vend të projekteve të njëanshme, Universiteti Europian i Tiranës e ka parë si një mundësi që të dy palët janë të interesuara për të krijuar marrëdhënie afatgjata, bashkëpunuese.

Përparësitë e të pasurit një prani të kërkimit dhe zhvillimit, industri të caktuara, institucione të ndryshme kanë kërkuar që këto kërkime të zhvillohen pranë universiteteve. Një nga pika kryesore për projektet që Universiteti Europian i Tiranës  ka është shtrirja në projektet ndërkombëtare.

Ky fokusim vjen pasi, globalizimi ka ndikuar në shumë sektorë të ndryshëm të shoqërisë, përfshirë këtu edhe arsimin e lartë në të cilin mobiliteti i ideve dhe i njerëzve është rritur ndjeshëm. Në të gjithë botën, universitetet iu përgjigjen sfidave të paraqitura nga globalizimi në mënyra të ndryshme. Një përgjigje, është ndërkombëtarizimi i kampuseve universitare. Një  mënyrë që UET ka përfituar nga trendi global, janë marrëveshjet dhe bashkëpunime me universitetet rajonale, ndërkombëtare dhe madje edhe interkontinentale.

Ndërkombëtarizimi i Arsimit të Lartë është një proces që tashmë konsiderohet si një mjet për të përmirësuar cilësinë e edukimit. UET i ka kushtuar vëmendje këtij procesi, me qëllim përmirësimin e programeve të studimit dhe procesit akademik konform standardeve perëndimore, si dhe zhvillimit të stafit dhe kërkimit shkencor. Universiteti Europian i Tiranës, si një universitet i cili synon të ofrojë për studentët një edukim cilësor e ka ndërkombëtarizimin një ndër prioritetet e tij.

 1. Master i përbashkët në Shkenca Politike – Integrimi dhe Qeverisja POSIG

Master i përbashkët në Shkenca Politike – Integrimi dhe Qeverisja është një rezultat I projektit Erasmus + KA2 CBHE “EuroPS”, ne kuader te se cilit nder vite u zhvilluan shkembime studentore dhe stafi ndermjet anetareve te konsociumit. Kjo mundesoi nje pune bashkepunuese te suksesshme ne hartimin dhe fillimin e programit POSIG ne 2017-2018. POSIG eshte nje program I integruar bazuar ne standarte nderkombetare dhe standartet e mesimdhenies se shkencave politike ne perputhje me nivelin 8 te Kuadrit te Kualifikimit Evropian dhe ciklit te dyte te kualifikimit te QF-EHEA me 120 ECTS.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2015- ongoing 945,885.00 Eur Universiteti i Salzburgut, Austri

 

 1. 2. Menaxhimi Financiar, Kontabilitet dhe Kontrolli – Zhvillimi i Kurrikulave për Ngritjen e Kapaciteteve të Administratës Publike/FINAC

Qëllimi kryesor i FINAC eshte të kontribuojë në cilësi më të lartë të buxhetimit, menaxhimit të parave, menaxhimit të financave, kontabilitetit dhe kontrollit, në administratën publike shqiptare dhe serbe. Objektivat specifikë të projektit janë: hartimi dhe zhvillimi i tre programeve të reja të diplomës master në Serbi dhe dy programe të reja masteri në Shqipëri në fushën e menaxhimit financiar, kontabilitetit dhe kontrollin për ngritjen e kapaciteteve të administratës publike në Shqipëri dhe Serbi; trajnimi në qendrat universitare / institute i punonjësve të administratës publike në Serbi dhe Shqipëri; modernizimi i një programi të diplomës master në fushën e menaxhimit të financave publike në Serbi.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2016-2019 893,000.00 Eur Universiteti i Beogradit, Serbi

 

 1. Integrim dhe Vlerësim i Njohurive të Sipërmarrjes në Inxhinieri dhe Shkenca Kompjuterike – REBUS

Projekti aktual synon zhvillimin, testimin, vërtetimin dhe integrimin e gjithëpërfshirës dhe ka nevojë për module të mësimit të hapur për të promovuar kompetencat e sipermarrjes se të diplomuarve në Teknologji Informacioni, inxhinieri dhe studime të tjera teknike ne vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Rusi ne piketakimin e edukumit akademik dhe te mesuarit ne praktike ne kontekstin e bizneseve. Ky projekt do të prodhojë sa vijon: forma të ndryshme të modeleve, oferta trajnimi mbi sipermarrjen e orientuar drejt praktikes, nje sistem validimi qe perfshin përshkrimet e kompetencave të ndërlidhura me sipërmarrjen, sistemet e referimit të lidhura me kontekstin me qellim vleresimin e ketyre kompetencave, si dhe një system online vlerësimi dhe validimi bazuar në qasjen e testuar Niveli 5 (www.reveal-eu.org).

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2016-2019 9481212.50 Universiteti i Sarajeves, Bosnia

 

 1. Master në Inovacionet Europiane për një Menaxhim të Qëndrueshëm të Territoreve Shqiptare, zonave rurale dhe bujqësisë: Instrumentet, politikat, strategjitë SMARTAL

Ai adreson nevojat e reja të tregut të punës të identifikuara nga politikat e reja publike ne Shqiperi. Objektivat specifikë që ky projekt kërkon të arrijë janë: 1. Fuqizimi i lidhjeve midis universiteteve dhe institucioneve ofruese të punës në nivel qendror dhe lokal 2. Përmirësimi i njohurive teorike dhe praktike të studentëve master në administrimin e territorit, politikave bujqësore, zhvillimit rural dhe inovacionin, si dhe aftësive të tyre në negociata dhe pjesëmarrje në proceset vendimarrëse 3. Dizenjimi i 9 moduleve të përbashkëta mësimore specifike për të plotësuar hapësirën midis ofertës ekzistuese dhe nevojave të tregut të punës 4.Ofrimi i mjeteve dhe metodologjive inovative për stafin mësimor shqiptar etj.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2017-2020 761,308.00 Eur CIHEAM-IAMM, France

 

 1. Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri GRADUA

Projekti synon të krijojë një platformë inovative të bazuar në IT në Shqipëri, për të diplomuarit te cilet do mund te ndjekin mundesite per punesim në mbështetje të hartimit të politikave dhe reformanve ne arsimin e larte. Platforma është e ndryshme në lidhje me përvojat ekzistuese (bazat e të dhënave / ndërmjetës për punë): është një model i integruar kërkesë / ofertë dhe i çertifikuar bazuar në databazen e  të diplomuarve shqiptarë, lehtësisht “I replikueshem” në universitetet e reja.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2017-2020 8861919.00 Eur UBT

 

 1. Qeverisja IT per universitetet shqiptare – ITG4AU

Ky projekt synon të mbledhë një grup hulumtuesish nga katër universitete me një përvojë të gjerë në zhvillimin dhe vendosjen e modeleve kornizë të ITG (ITG) (përfshirë ITG4U dhe dFogIT) nga 3 vende të ndryshme (SPA, GER dhe NOR) për të zhvilluar, përshtatur dhe testuar një kornizë e re ITG që do të zbatohet në IAL në Shqipëri.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2017-2020 619,433.00 Eur Universiteti I Ishujve Baleare, Spanje

 

 1. Rritja dhe vlefshmëria e konkurrencave të lidhura me shërbimin në një mjedis te adaptueshem E-VIVA

e-Viva synon krijimin e një qasjeje të përzier të mësimdhenies për të lehtësuar dhe validuar zhvillimet e kompetencave në lidhje me orientimin drejt sherbimeve ne kontektin e te mesuarit informal ne insitucionet e arsimit te larte dhe vendin e punes. Do të kontribuojë për të evidentuar ato kompetenca që kanë një rëndësi thelbësore në ekonomine e shërbimeve dhe që janë fituar në një masë të madhe në kontekstet mësimore joformale.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2018-2020 603,398.00 Eur UET

 

 1. Master Shkencor ne systemet e qendrueshme te prodhimit ushqimor -STEPS

Qëllimi i projektit STEPS është të implementojë një program modern MSc me temë “systemet e qendrueshme te prodhimit ushqimor” ne perputhje me konventën e Bolonjës. Objektivi i përgjithshëm është të sigurojë mbeshtetje për hartimin e programit STEPS për të përmbushur nevojat e tregut të punës dhe pritjet e shoqerise.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2018-2021 989,292.00 Eur UBT

 

 1. Pershpejtimi i modernizimit te universiteteve te Ballkanit Perendimor duke perfshire teknologjite virtuale – Vtech@WBUNI

Ky projekt synon të prezantojë, për herë të parë në universitetet e Ballkanit Perëndimor, konceptin e teknologjive virtuale si një mjet për përshpejtimin e modernizimit te universitetit, ndërsa kontribuon në zhvillimin e shoqërisë të drejtuar nga dija. Ky projekt është krijuar për të mundësuar mësimin ndërveprues duke integruar teknologjine e informacionit, veçanërisht teknologjitë multimedia. Metodat tradicionale të mësimdhënies po humbasin efektivitetin e tyre dhe metodat  inovative po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme për të rritur efektivitetin e mësimdhënies.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2019-2022 867,124.00 Eur Universiteti A. Moisiu, Shqiperi

 

 1. 10. Rilidhja e universiteteve dhe korporatave per te zgjeruar aktivitetin rajonal inovativ dhe sipermarres – KNOWHUB

Ky projekt synon të zhvillojë marrëdhënie të qëndrueshme midis universiteteve dhe ekonomise në vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë dhe Mali i Zi). Objektivi më i gjerë i këtij projekti është forcimi Universiteteve te Vendeve partnere (PCU) në një mënyrë që do t'i lejojnë ata të përmbushin rolin e tyre qendror si inovatorë në ekonomitë e tyre kombëtare dhe të bëhen një partner i respektuar i ndërmarrjeve.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2019-2022 904,356.00 Eur FH Joanneum Gesellschaft MBH, Austri

 

 1. ZHillimi I cilesise se manaxhimit te projekteve dhe bashkepunimit nderkombetar – QUADIC

Ky projekt synon të përmirësojë ofrimin e arsimit të lartë në Kosovë dhe në Shqipëri duke ndërtuar kapacitete institucionale për marrëdhëniet ndërkombëtare, duke krijuar zyra përkatëse plotësisht funksionale (përfshirë aftësia për menaxhimin e ciklit të projektit) në 8 anëtarët e konsorciumit në Kosovë dhe 5  anetaret ne Shqiperi.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2019-2022 919,381.00 Eur Universiteti Kadri Zeka, Kosove

 

 1. Shkembimi virtual I universiteteve shqiptaro-europiane – Valeu-X

Projekti VALEU-X synon të shtojë një vlerë të konsiderueshme në procesin mësimor në Shqipëri duke fuqizuar stafin akademik me mësimdhënie bashkëkohore dhe në zbatimin e një program per rritjen e kapaciteteve me qellim lehtesimin e transferimit intensiv të dijes midis anëtarëve të konsorciumit; prezantimin e mjeteve dhe metodologjive inovative bashkëpunuese, etj.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2019-2022 672,536.00 Eur Universiteti Teknik Dresden, Gjermani

 

 1. Zhvillimi I kapaciteteve inovative dhe kerkuese ne Shqiperi dhe Kosove – Drive

Ky projekt synon të kontribuojë në zhvillimin e kapaciteteve te kërkimit dhe inovacionit ne IAL në Shqipëri dhe Kosovë duke rritur aftesite e tyre institucionale, aftësitë e stafit dhe rrjetëzimin. Disa objektiva të projektit janë përmirësimi të aftësive të stafit akademik dhe metodologjive të tyre në mënyrë që ata të pajisin në mënyrë efektive studentët; forcimi i aftësive kërkimore të stafit akademik dhe menaxherial; etj

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2019-2022 797,966.00 Eur Universiteti I Tiranes, Shqiperi

 

 1. Nderkombetarizimi ne shtepi: Struktura dhe qasje per nxitjen e nderkombetarizimit ne vendet e Ballkanit Perendimor _ Interba

Qëllimi i projektit është forcimi ndërkombëtar, ndërkulturor dhe global përmes implementimit të brendshëm në shtëpi (IaH) tek partneri IAL për të rritur cilësinë e arsimit dhe për të dhënë një kontribut për shoqërinë. Objektivat e projektit janë: identifikimi I një koncepti koherent dhe te hollësishëm per IAH, lancimi i një platforme në internet si një mjet për zbatimin e IaH, etj.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2019-2022 797,966.00.00 Eur Universiteti I Tiranes, Shqiperi

 

 1. Njohuritë mbi të dhenat ne arsimin e lartë dhe fushën e biznesit - DATALIT

Projekti DATALIT synon t'u ofrojë studentëve të universitetit ne fakultete të ndryshme, mundësi për të arritur një nivel të përshtatshëm të njohurise mbi te dhenat që ata mund të përdorin dhe zbatojnë në mënyrë të përshtatshme dhe të larmishme gjatë gjithë jetës së tyre personale dhe profesionale; në ngushtimin e hendekut midis biznesit dhe akademikeve dhe vendosja e korporatave të BE-së në kontakt të drejtpërdrejtë me punonjësit e ardhshëm potencial ose partnerët e biznesit të trajnuar siç duhet për të shfrytëzuar të dhënat në mënyrë efektive. Objektivat e ketij projekti perfshijne: Përkufizimi i te kuptuarit të përbashkët për atë që supozohet një person i shkolluar; hartimi dhe zhvillimi i kornizave inovative didaktike në lidhje me arsimimin e të dhënave që pasqyrojnë pikëpamjet dhe nevojat të akademisë dhe tregut të punës; etj

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2019-2022 593,090.00 Eur Qendra Kombetare Kerkimore, Itali

 

 1. Tjerrja

Projekti synon të kontribuojë në ringjalljen e artit te tjerrjes, një art që rrezikon te harrohet, ne nje kohe ku ne pergjithesi proceset po mekanizohen. Disa nga objektivat specifikë te ketij projekti janë forcimi seminareve në Qendrat e Formimit Profesional në vendet pjesemarrese, rritja e mundësive per punësim për njerëzit nga grupet e marxhinalizuara; përfshirja e personave me aftësi të kufizuara intelektuale; etj.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2019-2022 116,525.00 Eur Universiteti Harokopio, Greqi

 

 1. Partneriteti ne Sport – B Sport +

B-SPORT + adreson nevojën për të patur kapacitete fasilituese rezidente te cilet mund te asistojne per te adoptuar nje stil jetese me te shendetshem neper institucione dhe organizata, duke gjeneruar ne te njejten kohe mekanizma bashkepunimi. B Sport + bashkon organe lider nga nje audience e gjere, e cila perfshin sportin, aktivitetin fizik, shkencen dhe kerkimin shkencor, biznesin, shoqerine civile, edukimin, trajnimin, organet qeveritare ne nje bashkim ekspertizash me qellim implementimin e projektit. Fokusi I projektit perfshin: adresimi i ciklit jetësor të politikave brenda një Laboratori të Politikave HEPA për të vlerësuar ndikimin në mjediset reale; realizimi i ngjarjeve lokale gjatë Javës Evropiane të Sportit dhe ngjarjeve të tjera të ngjashme disa herë në vit; ndërlidhja me shkencën dhe teknologjinë, etj.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2019-2022 399,966.00 Eur Fondacioni Intras, Spanje

 

 1. Zhvillimi tematik i turizmit përmes ruajtjes së muzikës polifonike, element unik i trashëgimisë kulturore ndërkufitare – Polofonia

POLYPHONIA financohet nga fondet e programit “Interreg IPA II për Bashkëpunim Ndërkufitar Greqi - Shqipëri 2014 – 2020” me pjesëmarrjen aktive të pesë partnerëve. Objektivi kryesor i Projektit POLYPHONIA është ruajtja dhe forcimi i muzikës polifonike të rajoneve të Epirit dhe Shqipërisë së Jugut, si një element integrues kulturor i zonës së ndërhyrjes dhe vlerësimi i tij në mënyrë efektive në fushën e turizmit tematik.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2019-2022 621,184.25 Eur Fondacioni Intras, Spanje

 

 

 1. Njohuritë Bazike Finaciare nga Këndvështrimi I Procesit të Integrimit në Be: Mind Genomics për një Shoqëri Aktive”– Mind Genomics

Projekti synon të mase përcetimin e të rinjve shqiptarë mbi politikat financiare të BE-se dhe të procesit të integrimit në përgjithësi, dhe në të njëtën kohë të rrisë ndërgjegjësimin e tyre mbi rëndesinë kësaj njohurie për një integrim më të lehtë në BE. Një tjetër objektivë kryesore është edhe prezantimi i Mind Genomics tek target grupi si një qasje e re që përdor kornizën statistikore të dizajnit eksperimental, duke u përqëndruar në përzierjet e ideve, të ashtuquajturat matje lidhëse, për të kuptuar mendjen përmes përgjigjeve ndaj ideve konvencionale njohëse.

Kohezgjatja Buxheti total Kordinator
2019-2020 38,618.00 Eur UET Centre

 

 1. Bashki të forta Modeli i ri mbi Funksionet, Rolin dhe Kompetencat e Këshillit Bashkiak në Shqipëri.

Projekti Bashki te Forta ” ka si synim të fuqizojë administratorët, ligjvënësit dhe qytetarët në të gjitha 61 bashkitë shqiptare për të ndërtuar një qeverisje lokale efikase dhe efektive. Donatori: Sëiss Develipment Cooperation, që zbatohet nga Programi Helvetas Sëiss International.

Kjo iniciative synon mbështetjen e bashkive të Shqipërisë në fushën e shërbimeve publike, financave dhe arsimit parashkollor. Një nga aktivitetet kryesore është realizimi i ciklit të trajnimeve në nivel kombëtar për Këshilltarët e Këshillave Bashkiake, në 61 Bashkitë e vendit. /Gazeta Liberale

 

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH